PROJEKTY - PROJEKCIA RIZÍKAnalýza rizík – v zmysle Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vypracovať a definovať všetky možné ohrozenia zamestnancov pri výkone svojej pracovnej činnosti s návrhom potrebných OOPP.


Technologický postup – v zmysle NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Vypracovať a definovať najvhodnejšie prostriedky na zaistenie a zachovanie bezpečných pracovných podmienok so zameraním na kolektívne ochranné opatrenia, ktoré musia mať prednosť pred individuálnymi ochrannými opatreniami pri nariadených dočasných prácach vo výškach.


Riziká výbuchu – v zmysle NV SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
Vypracovať a definovať všetky zariadenia v priestore s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu. Pokiaľ určí priestor s nebezpečím výbuchu, navrhne účinné opatrenia na zamedzenie prípadného ohrozenia zdravia pracovníkov.


Montáž kolektívnych a osobných protipádových ochranných pracovných prostriedkov – zabezpečenie montáže všetkých produktov osobnej ( kotviace body,..) a kolektívnej ( lankové systémy Xenon, koľajové systémy GlideLoc, protipádové siete Rommbull, ...) pracovnej ochrany ponúkaných firmou BVH spol. s r.o.


REALIZÁCIE
 
KONTAKT
  • Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75
  • Ing. Jaroslav Brzáč, projektový manažér pre riziká BOZP
  • mobil: 0915 980 216
  • email: projekcia@bvh.sk  • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.