ŠKOLENIAŠkoliace stredisko
Od roku 1997 sme držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach.
Sústreďujeme odborníkov s viacročnými praktickým a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 zamestnancov všetkých rezortov.
Typy a ponuka školení pre práce vo výškach
Školenia sa vykonávajú v učebniach a výcvikových priestoroch zákazníka, v prípade ak zákazník nemá vhodné školiace a výcvikové priestory, koná sa školenie v priestoroch BVH, spol. s r.o., ktorá má školiacu miestnosť zariadenú vhodným vybavením pre tieto účely.
Termíny školení sú stanovené na základe požiadaviek zákazníkov s prihliadnutím na časovú organizáciu práce vo firme.
Typy a program skoleni prace vo vyskach a nad volnou hlbkou.doc
Skúšky – teoretické a praktické, záver školenia:
V priebehu teoretického školenia a praktického výcviku sú vedomosti účastníkov overované priebežne kontrolnými otázkami a pozorovaním. Celkové vedomosti sú na konci školenia overené písomnými testami doplnené ústnou a praktickou skúškou.
Po úspešnom absolvovaní školenia bude účastníkom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác, ktorý má platnosť 12 mesiacov.
V prípade, že účastníci už takýto preukaz vlastnia, bude im predĺžený o ďalších 12 mesiacov. Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MP SVaR SR č. 356/2007 Z.z..
Školitelia - inštruktori:
Vedením teoretického a praktického výcviku sú poverení inštruktori akreditovaného školiaceho strediska BVH:
Interní zamestnanci:

Miroslav Gerik - školiteľ, inštruktor pre teoretický a praktický výcvik,

Externí zamestnanci:
Ing. Jozef Doležal – školiteľ, inštruktor pre teoretický a praktický výcvik
Juraj Danko – školiteľ, inštruktor pre teoretický a praktický výcvik
Ľubomír Kubíček – školiteľ, inštruktor pre teoretický a praktický výcvik
Školitelia:
Vedením teoretického a praktického výcviku sú poverení školitelia akreditovaného školiaceho strediska BVH:

Interný zamestnanec:

Miroslav Gerik, školiteľ - odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1996 - školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od roku 1997


Externí zamestnanci:

Ing. Jozef Doležal, školiteľ
– odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1992
– školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od roku 1998

Juraj Danko, školiteľ
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1996
- školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od roku 2003

Ľubomír Kubíček, školiteľ
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1988
- školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od roku 1992
KONTAKT
 • Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75
 • Ing. Martina Jakubisová, vedúca školiaceho strediska
 • mobil:0915 728 487
 • email: jakubisova@bvh.sk
 • Miroslav Gerik,školiteľ
 • mobil:0917 593 437
 • BVH, spol. s r.o.
  Stavbárov 21
  971 01 Prievidza  Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.