ŠKOLENIAŠkoliace stredisko
Od roku 1997 sme držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach.
Sústreďujeme odborníkov s viacročnými praktickými a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 zamestnancov všetkých rezortov.
Typy a ponuka školení pre práce vo výškach
Školenia sa vykonávajú v učebniach a vo výcvikových priestoroch zákazníka. V prípade, že zákazník nemá vhodné školiace a výcvikové priestory, koná sa školenie v priestoroch BVH, spol. s r.o., ktorá má školiacu miestnosť zariadenú vhodným vybavením pre tieto účely.
Termíny školení sú stanovené na základe požiadaviek zákazníkov s prihliadnutím na časovú organizáciu práce vo firme.

Typy a program skoleni prace vo vyskach a nad volnou hlbkou.doc
Skúšky – teoretické a praktické, záver školenia:
V priebehu teoretického školenia a praktického výcviku sú vedomosti účastníkov overované priebežne kontrolnými otázkami a pozorovaním. Celkové vedomosti sú na konci školenia overené písomnými testami doplnené ústnou a praktickou skúškou.
Po úspešnom absolvovaní školenia bude účastníkom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti k vykonávaniu výškových prác, ktorý má platnosť 12 mesiacov.
V prípade, že účastníci už takýto preukaz vlastnia, bude im predĺžený o ďalších 12 mesiacov. Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MP SVaR SR č. 356/2007 Z.z..
Školitelia - inštruktori

Vedením teoretického a praktického výcviku sú poverení inštruktori akreditovaného školiaceho strediska BVH, spol. s r.o.:

Ľubomír Kubíček
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1988
- školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od 1992

Dušan Horn
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 2017
- bezpečnostný technik od roku 2017

Miroslav Gerik
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1996
- školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od 1997

Ing. Jozef Doležal
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1992
- školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od 1998

Juraj Danko
- odborná spôsobilosť pre vykonávanie prác vo výškach od roku 1996
- školiteľ pre teoretický a praktický výcvik od 2003
KONTAKT
Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75

 • Ing. Martina Jakubisová, vedúca školiaceho strediska
  email: jakubisova@bvh.sk

 • Mgr. Michaela Barošová, referent školiaceho strediska
  mobil: 0915 728 487
  email: barosova@bvh.sk

 • Dušan Horn, školiteľ
  mobil: 0917 593 437
  email: horn@bvh.sk

 • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.