SERVISServisné stredisko zabezpečuje:
 • periodické prehliadky a servisné práce prostriedkov osobného zabezpečenia (POZ), resp. prostriedkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 • periodické prehliadky rebríkov,
 • periodické prehliadky protipádových systémov

  Pri vykonávaní periodickej prehliadky a servisnej práce sa servisné stredisko riadi pokynmi výrobcu alebo organizácií poverených servisnou činnosťou na predmetné prostriedky a tiež príslušnými technickými normami. Kontroluje technický stav, stupeň poškodenia a opotrebenia technických prostriedkov.
  Vykonávať periodické prehliadky a servisné práce môže len kvalifikovaný pracovník po absolvovaní odborného školenia u výrobcu alebo výhradného zástupcu, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti.
  Periodická prehliadka rebríkov je vykonávaná pre skvalitnenie používania a starostlivosti o rebríky , pričom zabezpečuje požadovanú úroveň hodnotenia kvality a bezpečnostnej úrovne rebríkov. Naviac zabezpečuje firmám, ktoré nechcú vytvárať vlastný kontrolný aparát v danej oblasti, službu zvyšujúcu úroveň kvality BOZP ich pracovníkov.

 • KONTAKT
 • Tel./fax: +421 46 542 24 62, 542 15 75
 • Ing. Tomáš Hodža, vedúci servisného strediska
 • mobil:0905 422 887
 • email: servis@bvh.sk • Komplexné systémy riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou::BVH s.r.o.